สามารถติดตามข่าวสารของโครงการ
ขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
จากกรมสรรพากร ผ่านสังคมออนไลน์
     

   
   
 
  ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
      (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
  ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
      (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
  ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
      (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรฯ
      ฉบับที่ 532 พ.ศ. 2554
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้
     (ฉบับที่ 211)
 
  โคมไฟ    หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
  ตู้เย็น   หลอดไฟ T5
  หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์   เครื่องปรับอากาศ
  ฉนวนใยแก้ว   เตาหุงต้มในครัวเรือน
  บัลลาสต์แกนเหล็กนิรภัย   กระจก
  บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5   VSD
  พัดลมไฟฟ้า  เครื่องรับโทรทัศน์
  จอมอนิเตอร์  หลอด LED
 
 ตัวอย่างขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์
 
 
 
 


 
 
 
               
 
         

©2011 DEDE.GO.TH All rights reserved.